Jak dalece věřit genomickým ph montbeliardských býků z Francie?

03. 17. 2014

Porovnání v ČR použitých montbeliardských býků z ročníku 2008 a jejich původně spočtených genomických PH s jejich následnou PH zjištěnou na dcerách, jak v zemi původu (Francii), tak u nás (ČR).

Březen 2014

Bursia Praha postupně dovezla v první polovině roku 2011 šest montbeliardských genomiků narozených z ročníku 2008, tedy se jménem začínajícím od písmene D.

Disney JB, Dax JB, Diablo JB, Drop JB, Danao JB, Dremel JB

Čtyři z nich již mají v současné době, tedy přesně po třech letech, ve Francii oficiální výsledky na dcerách o spolehlivosti 89% (všichni nad 85%). Jen pro porovnání. Původní genomický odhad před třemi lety měl spolehlivost 64%.

Další dva (Dremel, Danao) jsou aktuálně těsně před oficiálním prověřením na dcerách se současnou spolehlivostí odhadu PH 78% (zatím oba pod 85%).

Výsledky jsou vyhodnoceny a publikovány v přiložené tabulce, kde jsou znázorněni jak jednotliví býci, tak býci jako průměr skupiny genomiků.

1) Růžová políčka představují hodnoty na francouzské bázi, které jsou dle našeho názoru dobře odhadnuté a potvrzené následným zjištěním na dcerách, zatímco modrá políčka znázorňují původní méně přesný odhad jednotlivých znaků. Zde pak hlavně u obsahu tuku.

2) Zelená políčka představují aktuálně spočtené průběžné hodnoty indexu býků SIC na české bázi. Žádný z nich však ještě nedosáhl spolehlivosti hodnot 85%, neboť býci byli oproti Francii nasazováni s určitým zpožděním. Proto jen orientační náhled.

3) Na rozdíl od ČR, kde se provádí posun báze každých 5 let, tak ve Francii dochází k posunu báze podstatně častěji a to vždy o hodnoty ročního pohybu PH každý rok. To pak prakticky zjednodušuje farmáři orientaci v plemenných hodnotách, neb jsou ve vztahu k fenotypovým hodnotám stád věrohodnější a nepodléhají takovým výkyvům. Proto je v tabulce uvedena i hodnota ročního posunu báze 2013/2014 a současně předpokládaný posun za tři roky, neb ten je v našem případě pro hodnocení zmíněných genomiků velmi důležitý.

4) Nelze dopředu ani očekávat stejné hodnoty u českého SIC a francouzského ISU, neb oba indexy nejsou totožně konstruované. Francouzský například vůbec nezahrnuje masnou užitkovost. Přesto nelze vyloučit, že i když český index SIC dnes prakticky kopíruje německý, tak nakonec mezi českým a francouzským indexem může být lepší korelace než mezi českým a německým.

Naše zjištění a závěry:

1)        Mezi námi vybranými genomiky se po prověrce na dcerách nevyskytují žádní zhoršovatelé ani indiferenti. Jsou to pouze zlepšovatelé. A to jak ve Francii ( + 1,75 až +2,0 směrodatné odchylky v hlavním indexu), tak i zatím v ČR ( +1,5 směrodatné odchylky). V tomto směru se zdá, že býci jsou podle DNA skutečně dobře vybraní a že lze původní genomické deklaraci věřit!  Genomické PH u montbeliardských býků nás proto nikterak nezklamaly.

2)     Jednotliví býci sice vykazují určitý rozptyl v některých znacích, v našem případě to bylo v obsahu mléčného tuku a částečně i v morfologii, proto vsázet pouze na jednoho, byť nejnadějnějšího genomika, může znamenat určitou míru rizika. Na druhou stranu ale skupina 4-6 genomiků vybíraná se záměrem vylepšení určitých znaků skýtá dostatečně přesnou záruku úspěchu vylepšení stejných znaků na dcerách. V našem případě byl záměr docílit 2 směrodatných odchylek v celkovém indexu ISU, zvýšit produkci mléka ovšem při plusových složkách a zlepšit znaky morfologie, především končetin a vemene. Což se nám zejména u skupiny čtyřech již doprověřených býků zdařilo s menší výjimkou vemene u býka Disney.

3)      Pro zlepšení výsledného odhadu PH na francouzských (potažmo českých) dcerách je samozřejmě nutno u skupiny vybraných genomiků provádět korekci aktuálních genomicky zjištěných hodnot býků o roční posuny báze. V našem případě prakticky vždycky o tři roční posuny. To je totiž doba od zapuštění plemenice genomikem do prvních nádojů od ní narozené dcery. To v praxi předpokládá většinou 12 bodů ISU, 200-250 kg mléka, a 3 body morfologie. O tyto hodnoty je třeba ponížit (zvěrohodnit) v té době aktuální genomické hodnoty býků.

4)      Na základě těchto získaných zkušeností a poznatků lze s výhodou doporučit používání, avšak pozor, zde výslovně a pouze montbeliardských býků genomicky indexovaných na francouzské populaci,  také pro využití na domácí české plemenice. Tímto způsobem nebude již vaše stádo zatěžováno nevydařenými býky z klasické testace. Tyto nevydařené geny se tím pádem pak ani nemohou dále reprodukovat a zatěžovat tak vaše budoucí potomstvo. V tom vidíme momentálně největší přínos této moderní biotechnologie.

Zpracoval: Ing. Jan ZÁMEČNÍK